Menu Sluiten

Privacy

Gevolg Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van toepassing vanaf 25.05.2018.

Privacyverklaring Judoclub Hajime Stevoort 7034 VZW.

1. Algemeen

Als Judoclub Hajime Stevoort VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JUDOCLUB HAJIME STEVOORT VZW

Secretariaat :

Flinkstraat  59

3512 Stevoort

Tel: 0494320796

Email:  nieuws@hajimestevoort.be

De lessen gaan door in zaal Steborg, Broekstraat 1, 3512 Stevoort.

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Judoclub Hajime Stevoort  VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Judoclub Hajime Stevoort VZW en van de Vlaamse Judofederatie (uitvoering overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang).
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (gemeentelijke, regionale en federale overheid. (wettelijke verplichting).
 • Het afsluiten van een sportverzekering door bemiddeling van de Vlaamse Judofederatie.
 • Het deelnemen aan extra sportieve activiteiten georganiseerd door en voor Judoclub Hajime Stevoort VZW.

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • In het geval van een lidmaatschap van een minderjarige sporter; de naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de ouders.
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • Eventuele lichamelijke of andere beperkingen met het doel verantwoord te sporten.

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :

 • De Vlaamse Judofederatie.
 • De verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een persoonlijke ongevallenverzekering .

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden van nieuwsbrieven en info door de Vlaamse Judofederatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

Judoclub Hajime Stevoort  VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Judoclub Hajime Stevoort VZW  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan strikt noodzakelijk voor het beheer van het lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Judoclub Hajime Stevoort VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.7 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.8 Wijziging privacyverklaring

Judoclub Hajime Stevoort VZW  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op  18.05.2018.